ലുലുമാളിൽ വീട്ടമ്മമാരുടെ ഫ്ലാഷ് മൊബ് - മലയാളം ന്യൂസ് പോർട്ടൽ
Current Affairs

ലുലുമാളിൽ വീട്ടമ്മമാരുടെ ഫ്ലാഷ് മൊബ്

ലുലുമാളിൽ വീട്ടമ്മമാരുടെ ഫ്ലാഷ് മൊബ്

സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെ നടന്നു വരുന്ന ആധിക്രമങ്ങക്ക് നേരെ ഒറ്റക്കായി പ്രീതികരിക്കുക എന്ന സന്ദേശവുമായി ഒരു കൂട്ടം വീട്ടമ്മമാർ നൃത്തത്തിലൂടെ പ്രീതികരിക്കുന്നു

വീഡിയോ കാണാം 

സോഴ്സ് : Flowers TV

Trending

To Top
Don`t copy text!