4 വയസുകാരി 9 മാസ്സം ഗർഫിണി - മലയാളം ന്യൂസ് പോർട്ടൽ
Current Affairs

4 വയസുകാരി 9 മാസ്സം ഗർഫിണി

4 വയസുകാരി 9 മാസ്സം ഗർഫിണി

ഗർഫ ശ്രിശൂസക്കായി ഹോസ്പിറ്റൽ അധികൃതരുമായി ബന്ധ പെട്ടപ്പോൾ ആണ് സംഭവം പുറത്തറിയുന്നത് കുട്ടിയുടെ അമ്മയാണ് നാല് വാഴസുകാരിയുമായി ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിയിരുന്നത്

https://youtu.be/lCA0W-xU_3g

സോഴ്സ് : InformOverload

Join Our WhatsApp Group

Trending

To Top
Don`t copy text!