സൗത്ത് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയിൽ 4103 ഒഴിവുകൾ. - മലയാളം ന്യൂസ് പോർട്ടൽ
Job

സൗത്ത് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയിൽ 4103 ഒഴിവുകൾ.

2019 ലെ നിയമനത്തിനുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ വിജ്ഞാപനം സൗത്ത് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ പുറത്തിറക്കി . എസി മെക്കാനിക്, ഇലക്ട്രീഷ്യൻ, മറ്റുള്ളവ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു . Scr അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രക്രിയ നിന്ന് ആരംഭിച്ചു 9 നവംബർ 2019 ലഭ്യമായ മുകളിലേക്കും 8-ഡിസംബർ 2019 വിദ്യാഭ്യാസം യോഗ്യത വിവരങ്ങൾ, ആവശ്യമായ പ്രായം, തിരഞ്ഞെടുത്തതിന്റെ മോഡ്, ഫീസ് വിശദാംശങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം താഴെ കൊടുക്കുന്നു പോലെ മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ സ്ച്ര്.ഇംദിഅംരൈല്വയ്സ്.ഗൊവ്.ഇന് ചെയ്തത്

സംഘടന
 • സൗത്ത് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ
 • തൊഴിൽ തരം
 • റെയിൽവേ ജോലികൾ
 • ആകെ ഒഴിവുകൾ
 • 4103
 • സ്ഥാനം
 • ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ
 • പോസ്റ്റിന്റെ പേര്
 • അപ്രന്റിസ്
യൂണിറ്റുകളുടെ പേര്
 • കാരേജ് വർക്ക്‌ഷോപ്പ് / ലല്ലഗുഡ
 • എസ് ആന്റ് ടി വർക്ക് ഷോപ്പ് / മേട്ടുഗുഡ
 • ഡിസൈൻ ലോക്കോ ഷെഡ് / കാസിപെറ്റ്
 • ഇലക്ട്രിക് ലോക്കോ ഷെഡ് / കാസിപെറ്റ്
 • ഇലക്ട്രിക് ലോക്കോ ഷെഡ് / ലല്ലഗുഡ
 • ഇലക്ട്രിക്കൽ ടിആർഡി, സെക്കന്തരാബാദ്
 • ഇലക്ട്രിക് മെയിന്റനൻസ് / ലല്ലഗുഡ
 • സി & ഡബ്ല്യു ഡിപ്പോ / സെക്കന്തരാബാദ് / കാസിപേട്ട്
 • ഡിസൈൻ ലോക്കോ ഷെഡ് / മൗലാലി
 • മെമു കാർ ഷെഡ് / മൗലാലി
 • സി & ഡബ്ല്യു ഡിപ്പോ / കചെഗുഡ
 • വാഗൺ വർക്ക്‌ഷോപ്പ് / ഗുണ്ടപ്പള്ളി
 • ഡിസൈൻ ലോക്കോ ഷെഡ് / വിജയവാഡ
 • ഇലക്ട്രിക് ലോക്കോ ഷെഡ് / വിജയവാഡ
 • ഇലക്ട്രിക്കൽ ടിആർഡി, വിജയവാഡ
 • വൈദ്യുത പരിപാലനം / വിജയവാഡ
 • മെമു കാർ ഷെഡ്, രാജമുണ്ട്രി
 • സി & ഡബ്ല്യു ഡിപ്പോ / വിജയവാഡ
 • സിആർ‌എസ് / തിരുപ്പതി
 • ഡീസൽ ഷെഡ് / ഗുണ്ടക്കൽ
 • ഡീസൽ ഷെഡ് / ഗുട്ടി
 • സി & ഡബ്ല്യു ഡിപ്പോ / ഗുണ്ടക്കൽ
 • സി & ഡബ്ല്യു ഡിപ്പോ / ബോക്സ്എൻ / ഗുട്ടി
 • സി & ഡബ്ല്യു ഡിപ്പോ / തിരുപ്പതി
 • ഇലക്ട്രിക്കൽ ടിആർഡി, ഗുണ്ടക്കൽ
 • സി & ഡബ്ല്യു ഡിപ്പോ / എൻ anded
 • സി & ഡബ്ല്യു ഡിപ്പോ / പ്യൂമ
 • ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ:
 • എസി മെക്കാനിക്- 249
 • മരപ്പണി -16
 • ഡിസൈൻ മെക്കാനിക് -640
 • ഇലക്ട്രിക്കൽ / ഇലക്ട്രോണിക്- 18
 • ഇലക്ട്രീഷ്യൻ -871
 • ഇലക്ട്രോണിക് മെക്കാനിക്- 102
 • എഡിറ്റർ -1460
 • മെഷീനിസ്റ്റ്- 74
 • MMW- -24
 • MMTM 12
 • ചിത്രകാരൻ -40
 • വെൽഡർ -597

യോഗ്യതാ വിശദാംശങ്ങൾ:

1 എസി മെക്കാനിക് – ഐടിഐ മെക്കാനിക് (ആർ & എസി ട്രേഡ്) ഉപയോഗിച്ച് കുറഞ്ഞത് 50% മാർക്കോടെ പത്താം / എസ്എസ്എൽസി
2 കാർപെന്റർ – ഐടിഐ മെക്കാനിക് (കാർപെന്റർ ട്രേഡ്)
3 ഡീസൽ മെക്കാനിക് – ഐടിഐ മെക്കാനിക് (മെക്കാനിക് ട്രേഡ്) ഉപയോഗിച്ച് കുറഞ്ഞത് 50% മാർക്കോടെ പത്താം / എസ്എസ്എൽസി
4 ഇലക്ട്രിക്കൽ / ഇലക്ട്രോണിക്സ് – ഐടിഐ മെക്കാനിക് (ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ട്രേഡ്) ഉപയോഗിച്ച് കുറഞ്ഞത് 50% മാർക്കോടെ 10 / എസ്എസ്എൽസി
5 ഇലക്ട്രീഷ്യൻ- 10 / എസ്എസ്എൽസി കുറഞ്ഞത് 50% മാർക്ക് ഐടിഐ മെക്കാനിക് (ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ട്രേഡ്)
6 ഇലക്ട്രോണിക് മെക്കാനിക് – ഐടിഐ മെക്കാനിക് (ഇലക്ട്രോണിക് മെക്കാനിക് ട്രേഡ്) ഉപയോഗിച്ച് കുറഞ്ഞത് 50% മാർക്കോടെ 10 /
എസ്എസ്എൽസി 7 ഫിറ്റർ – പത്താം / എസ്എസ്എൽസി കുറഞ്ഞത് 50% മാർക്ക് ഐടിഐ മെക്കാനിക് (ഫിറ്റർ ട്രേഡ്)
8 മെഷീനിസ്റ്റ് -10 / / ഐടിഐ മെക്കാനിക് (മെഷീനിസ്റ്റ് ട്രേഡ്)
9 എംഎംഡബ്ല്യു- പത്താം / എസ്എസ്എൽസി ഐടിഐ മെക്കാനിക് (എംഎംഡബ്ല്യു ട്രേഡ്) 10 എംഎംടിഎം ഉപയോഗിച്ച് കുറഞ്ഞത് 50% മാർക്ക് നേടിയ
എസ്എസ്എൽസി -ഐടിഐ മെക്കാനിക് (എംഎംടിഎം ട്രേഡ്) ഉപയോഗിച്ച് കുറഞ്ഞത് 50% മാർക്ക് നേടിയ പത്താം / എസ്എസ്എൽസി
ഐടിഐ മെക്കാനിക് (പെയിന്റർ ട്രേഡ്) ഉപയോഗിച്ച് കുറഞ്ഞത് 50% മാർക്കോടെ 11 പെയിന്റർ- പത്താം / എസ്എസ്എൽസി
12 വെൽഡർ- പത്താം / എസ്എസ്എൽസി കുറഞ്ഞത് 50% മാർക്ക് ഐടിഐ മെക്കാനിക് (വെൽഡർ ട്രേഡ്)

ആവശ്യമായ പ്രായപരിധി:
കുറഞ്ഞ പ്രായം: 15 വയസ്സ്
പരമാവധി പ്രായം: 24 വയസ്സ്

പരമാവധി പ്രായപരിധിയിലെ ഇളവ് എസ്‌സി / എസ്ടി അപേക്ഷകർക്ക് 5 വർഷം വരെയും ഒബിസി അപേക്ഷകർക്ക് 3 വർഷം വരെയും പിഡബ്ല്യുഡി അപേക്ഷകർക്ക് 10 വർഷം വരെയും മുൻ സൈനികർക്കും ബാധകമാണ്.

അപേക്ഷ ഫീസ്
GEN / OBC അപേക്ഷകർക്ക്: Rs. 100 / –
എസ്‌സി / എസ്ടി / പിഡബ്ല്യുഡി / വനിതാ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക്: ഇല്ല

തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രീതി:

എഴുതിയ പരീക്ഷ
അഭിമുഖം
അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം :

ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ പൂരിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പൂർണ്ണ അറിയിപ്പ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുന്നു. ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ നിന്ന് അപേക്ഷകർക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. താത്പര്യമുള്ളവർ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ഒരു അപേക്ഷയും ഓഫ്‌ലൈനിൽ ലഭിക്കില്ല. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയുടെ അവസാന തീയതി 18.12.2019.

എസ്‌സി‌ആർ അപ്രന്റിസ് ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷന് ആവശ്യമായ രേഖകൾ 2019-20
 • എസ്എസ്എൽസി / പത്താം ക്ലാസ് മെമ്മോ അല്ലെങ്കിൽ ഷീറ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു
 • ഐടിഐ ഏകീകൃത മാർക്ക് മെമ്മോ അല്ലെങ്കിൽ സെമസ്റ്റർ തിരിച്ചുള്ള മാർക്ക് മെമ്മോ
 • എസ്‌സി / എസ്ടി / ഒ‌ബി‌സി / ഇഡബ്ല്യുഎസ് സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സർ‌ട്ടിഫിക്കറ്റ്
 • വൈകല്യ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (പിഡബ്ല്യുഡി അപേക്ഷകർക്ക്)
 • ഒരു പാസ്‌പോർട്ട് വലുപ്പ ഫോട്ടോ (ചിത്രം 1 MB യിൽ കൂടുതലാകരുത്)
 • സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ ഒപ്പ് (ചിത്രം 1 MB യിൽ കൂടുതലാകരുത്)
 • ഡിസ്ചാർജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (മുൻ സൈനികരുടെയും മുൻ സൈനികരുടെയും കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ)

സേവന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (ജവാൻമാരുടെ / സായുധ സേനയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ)

സൗത്ത് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള നടപടികൾ

 • SCR portal ദ്യോഗിക പോർട്ടലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക, അതായത്, https://scr.indianrailways.gov.in/
 • ഹോം പേജിൽ, അനുബന്ധ പരസ്യ ലിങ്ക് കണ്ടെത്തുക
 • SC ദ്യോഗിക എസ്‌സി‌ആർ അപ്രന്റീസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2019 വിജ്ഞാപനത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ വായിക്കുക
 • യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് “ഓൺ‌ലൈൻ പ്രയോഗിക്കുക” അമർത്തുക
 • ആവശ്യമായ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും സൗത്ത് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ അപ്രന്റീസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2019 അപേക്ഷാ ഫോമിൽ നൽകുക
 • ഫീസ് അടയ്ക്കുക
 • വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് “സമർപ്പിക്കുക” അമർത്തുക
 • അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച ശേഷം, ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ സൃഷ്ടിച്ച് നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത
 • മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്കും ഇ-മെയിൽ ഐഡിയിലേക്കും അയയ്ക്കും
 • കൂടുതൽ ആശയവിനിമയത്തിനോ പ്രക്രിയയ്‌ക്കോ ഇത് സംരക്ഷിക്കുകകുറിപ്പ്: സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷാ ഫോം എഡിറ്റുചെയ്യാനോ പരിഷ്‌ക്കരിക്കാനോ കഴിയില്ല. സ്ഥാനാര്ത്ഥികളുടെ ജനനം അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പറും തീയതിയും ഉപയോഗിച്ച് scr വിദേശ അപേക്ഷ ഫോം കാണാൻ കഴിയും
  ഔദ്യോഗിക ലിങ്ക്
  
  അറിയിപ്പ് ലിങ്ക്: ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ലിങ്ക് ബാധകമാക്കുന്നത്: ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  
  പ്രധാന തീയതികൾ:
  
  തുറക്കുന്ന തീയതി / ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയുടെ സമയം 09-11-2019 / 11: 00 മണിക്കൂർ
  അവസാന തീയതി / ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയുടെ സമയം 08-12-2019 / 23: 30 മണിക്കൂർ

Trending

To Top
Don`t copy text!