സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇനി മുതൽ കയറിയിറങ്ങേണ്ട, എല്ലാ സേവങ്ങളും ഇനി നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ വഴി - മലയാളം ന്യൂസ് പോർട്ടൽ
News

സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇനി മുതൽ കയറിയിറങ്ങേണ്ട, എല്ലാ സേവങ്ങളും ഇനി നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ വഴി

All government services through your mobile phone

പൊതുസേവനം എന്നത് സർക്കാർ അധികാരപരിധിയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് നേരിട്ട് (പൊതുമേഖലയിലൂടെ) അല്ലെങ്കിൽ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് ധനസഹായം നൽകുന്ന ഒരു സേവനമാണ്. വരുമാനം, ശാരീരിക ശേഷി അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക തീവ്രത എന്നിവ കണക്കിലെടുക്കാതെ ചില സേവനങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമായിരിക്കണമെന്ന ഒരു സാമൂഹിക സമവായവുമായി (സാധാരണയായി ജനാധിപത്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ പ്രകടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു) ഈ പദം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പൊതു സേവനങ്ങൾ പൊതുവായി നൽകാത്തതോ പരസ്യമായി ധനസഹായം നൽകാത്തതോ ആയ ഇടങ്ങളിൽ പോലും, സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ കാരണങ്ങളാൽ അവ മിക്ക സാമ്പത്തിക മേഖലകൾക്കും

All government services through your mobile phone

ബാധകമാകുന്നതിലും അപ്പുറത്തുള്ള നിയന്ത്രണത്തിന് വിധേയമാണ്. പൊതുനയം പൊതുജനങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യത്തിലും പ്രചോദനത്തിലും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പൊതു സേവനങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയും. ഒരു കോളേജിലോ സർവകലാശാലയിലോ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കോഴ്‌സ് കൂടിയാണ് പൊതുസേവനം. അഗ്നിശമന സേന, പോലീസ്, വ്യോമസേന, പാരാമെഡിക്കുകൾ എന്നിവയാണ് പൊതു സേവനങ്ങളുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ. ആധുനിക ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ, പൊതുസേവനം നടത്തുന്നത് സിവിൽ സർവീസുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജീവനക്കാരാണ്. സർക്കാർ ഏജൻസികൾ ലാഭാധിഷ്ഠിതമല്ല, അവരുടെ ജീവനക്കാരെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായി പ്രചോദിപ്പിക്കും. അവരുടെ ജോലിയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളിൽ ഉയർന്ന തോതിലുള്ള പരിശ്രമവും കുറച്ച് മണിക്കൂർ ജോലിയും ഉൾപ്പെടെ വിപരീത ഫലങ്ങൾ കണ്ടെത്തി.

യുകെയിൽ നടത്തിയ ഒരു സർവേയിൽ സ്വകാര്യമേഖലയിലെ ജോലിക്കാരെ മാനേജർമാർ സ്വകാര്യമേഖലയുടെ അനുഭവം പോലെ സർക്കാർ അനുഭവത്തിന് ക്രെഡിറ്റ് നൽകുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി ക്രമീകരിക്കുമ്പോൾ പൊതുപ്രവർത്തകർ വേതനം കുറയ്ക്കുന്ന പ്രവണത കാണിക്കുന്നു, എന്നിരുന്നാലും ആനുകൂല്യങ്ങളും മണിക്കൂറുകളും ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈ വ്യത്യാസം

All government services through your mobile phone

കുറയുന്നു. വർദ്ധിച്ച തൊഴിൽ സുരക്ഷ പോലുള്ള മറ്റ് അദൃശ്യമായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട്. ഒരു പൊതുസേവനത്തിന് ചിലപ്പോൾ ഒരു പൊതുനന്മയുടെ സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം (എതിരാളികളല്ലാത്തതും ഒഴിവാക്കാനാവാത്തതും), എന്നാൽ മിക്കതും (നിലവിലുള്ള സാമൂഹിക മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായി) സേവനങ്ങളാകാം – വിപണിയിൽ നിന്നുള്ളത്. മിക്ക കേസുകളിലും പൊതു സേവനങ്ങൾ സേവനങ്ങളാണ്, അതായത് അവ ചരക്ക് നിർമ്മാണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. അവ പ്രാദേശിക അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ കുത്തകകൾ നൽകാം, പ്രത്യേകിച്ചും പ്രകൃതി കുത്തകകളായ മേഖലകളിൽ.

Trending

To Top
Don`t copy text!