Connect with us

Malayalam Article

സ്വസ്തിക

Published

on

കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി “സ്വസ്തിക” എന്റെ മുഖമുദ്രയാണ്‌.ഇതിന്‌ ഹിന്ദു മത വിശ്വാസവുമായി ഉള്ള ബന്ധം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്‌ എങ്കിലും ബുദ്ധജൈനമതങ്ങളും അതുപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. Indus valley അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ അതിന്റെ തെളിവുകൾ കണ്ടു കിട്ടിയതായും പറയപ്പെടുന്നു. അതിനെ കുഴപ്പത്തിലാക്കിയത് ഹിറ്റ്ലറാണ്.
സ്വേച്ഛാധിപതിയായിരുന്ന ഹിറ്റ്‌ലര്‍ തന്‍റെ കൊടിയടയാളമായി ഉപയോഗിച്ചതിനാല്‍ ഏറെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ഒരു പൌരാണിക അടയാളമാണ് സ്വസ്തിക. ഹിറ്റ്‌ലേർ ഉപയോഗിച്ച സ്വസ്തിക ചിഹ്നം ,ഭാരതത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച സ്വസ്തിക ചിന്ഹ ത്തിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യതിസ്ത മാണ്. ഹിറ്റ്‌ലേർ ഉപയോഗിച്ചത് നേരെ വിപരിത ദിശയിൽ കറങ്ങുന്ന സ്വസ്തിക ചിന്ഹമാകുന്നു. അതെങ്ങനെ ഭാരതത്തിന്റെ സ്വസ്തികയു മയി തുലനം ചെയ്യാൻ പറ്റും??

എന്നാൽ നാസികളും, അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലറും അല്ല ഈ ചിഹ്നം ആദ്യമായി ഉപയോഗിചിരുന്നത് .യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍, ലോകത്തിലെ വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളും ,മതങ്ങളും പതിനായിരക്കണക്കിന് വര്‍ഷങ്ങള്‍ ആയി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന ഒരു ചിഹ്നമാണ്ണ്‍ സ്വസ്തിക.
നമ്മള്‍ ഇന്ത്യകാര്‍ക്ക് വളരെ അധികം സുപരിചിതമായ ഒരു പ്രതീകമാണ്ണ്‍ സ്വസ്തിക. ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളില്‍ ഹിന്ദുക്കളും ബുദ്ധമതക്കാരും ആയിരകണക്കിനു വര്‍ഷങ്ങള്‍ ആയി ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ കാലഗട്ടതില്‍ പോലും സ്വസ്തിക ഒരു പ്രതീകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു .ഏഷ്യക്കാര്‍ മാത്രമല്ല യവനന്‍മാരും (greek) സ്വസ്തിക ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു .4000 വർഷം മുമ്പ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ട്രോയ് (Troy), എന്ന പുരാതന നഗരത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ നിന്ന്‍ സ്വസ്തിക ഉപയോഗിചതിന്റെ ധാരാളം തെളിവുകള്‍ ലഭിച്ചിട്ട് ഉണ്ട്. പുരാതന ഡ്രൂയിഡുകളും കെൽറ്റുകളും സ്വസ്തിക ഉപയോഗിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നോർഡിക് ഗോത്ര കാരും, ആദിമ ക്രിസ്ത്യാനികളില്ലേ , മതപരമായ സന്യാസികളും ,Teutonic നൈറ്റ്സും അവരുടെ ചിഹ്നങ്ങളില്‍ സ്വസ്തിക ഉപയോഗിച്ചട്ടുണ്ട്.
ഞാൻ പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വസ്തികയെപറ്റിസംബാദിച്ച അറിവുകൾ ഇവിടെ കുറിക്കുന്നു.

ഇപ്പോള്‍ നമ്മുക്ക് ലഭ്യമായിടുള്ളതില്‍ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള സ്വസ്തിക ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഉക്രേനിലെ mezine നില്‍ നിന്ന്‍ ആണ് 12,000 മുതല്‍ 15,000 വർഷം വരെ പഴക്കം ഇതിനു കണക്ക് ആക്കുന്നു. ഒരു മാമോത്തിന്റെക്കൊബ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകിയ ഒരുകിളിയുടെ ശില്പത്തില്‍ ആണ് സ്വസ്തിക കൊത്തിവച്ചിരിക്കുന്നത് . സ്വസ്തിക ഉപയോഗിചിരുന്നതില്‍ വച് ഏറ്റവുംപഴയ സംസ്കാരം 8,000 വർഷം മുന്പ് ദക്ഷിണ യൂറോപ്പിൽ നിലനിന്നിരുന്ന നിയോലിത്തിക്ക് സംസ്കാരം ആയിരുന്നു .അതായത് ഇന്നത്തെ സെർബിയ, ക്രൊയേഷ്യ , ബോസ്നിയ ,ഹെർസഗോവിന ഉള്‍പെടുന്ന പ്രദേശത്ത് നില നിന്നിരുന്ന ഒരു സംസ്കാരം.
ജപ്പാനീസില്‍ Manji , ചൈനീസില്‍ (wan) ‘ വാൻ ‘ , ഇംഗ്ലീഷില്‍ ‘ Fylfot ‘, ജർമ്മനിയിൽ Hakenkreuz ,ഗ്രീക്കില്‍ ‘ Tetraskelion ‘ അല്ലെങ്കിൽ ‘ Tetragammadion ‘ എന്നിങ്ങനെ പല ഭാഷയില്‍ സ്വസ്തിക പല പേരുകളില്‍ അറിയപെടുന്നു.
സ്വസ്തിക ഒരു സംസ്കൃത പദം ആണ് ” അതിനു , നന്നായി ആയിരിക്കുക , മാന്യനായ, ഉയര്‍ന്ന അസ്തിത്വം ഉള്ളത് , സ്ഥിരമായ നിലനിക്കുന്നവിജയം തുടങ്ങിയ അര്‍ഥം ആണ് നല്കിയിരിക്കുനത് .
പുരാതന പാരമ്പര്യത്തില്‍ ഒരേ ചിഹ്നങ്ങള്‍ക്ക് ഇരട്ട അര്‍ഥം നല്കുനത് പോലെ, സ്വസ്തികക്ക് ഹിന്ദു സംസ്കാരത്തില്‍ അത് എങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നു എന്നതിനെ ആസ്പദമാക്കി പോസറിവും (+ve) നെഗറീവും (-ve) , ആയ രണ്ടു അര്‍ഥങ്ങള്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്നു . ഇടത്തോട്ടുള്ള സ്വസ്തിക കാളിയുടെയും മന്ത്രവാധത്തിന്റെയും പ്രതീകമായി ആയി കരുതുബോള്‍, വലതൊട്ടുള്ള സ്വസ്തിക , വിഷ്ണു ദേവന്റെയും , സൂര്യന്റെ പ്രതീകമായി കരുതുന്നു.
ബുദ്ധമതത്തില്‍ സ്വസ്തിക നല്ല ഭാഗ്യവും, അഭിവൃദ്ധിയും, നിത്യതയും കൊണ്ട് വരുന്നതിന്‍റെ പ്രതീകമാണ് .ഇത് ബുദ്ധനുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കിടക്കുന്നു .ബുദ്ധ പ്രതിമയുടെ കാലിലും, ഹൃദയത്തിലും ഇത് കൊത്തിവച്ചിരിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. സ്വസ്തികയില്‍ ബുദ്ധന്‍റെ മനസ്സ് അടങ്ങിയരിക്കുനതായി വിശ്വസിക്കുന്നു.
റോമിലെയും ഇംഗ്ലണ്ട്ലെയും ക്രിസ്തീയ കാറ്റക്കോമ്പുകളിലെ ലിഖിതങ്ങളില്ലും മതിലുകളില്ലും സ്വസ്തിക ചിഹ്നം “ZOTIKO ZOTIKO” എന്നാ വാക്കുകള്‍ക്ക് സമീപംആയി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. “ജീവന്റെ ജീവന്‍”/നിത്യജീവന്‍ എന്നാണ്ണ്‍ ഇതിനു അർത്ഥം കൊടുതിരിക്കുനത് . നിഗൂഡതകള്‍ നിറഞ്ഞ എത്യോപ്യയുടെ ലാലിബേല പാറ പള്ളികളുടെ ജനലയിലും വാതില്‍പടവുകളില്ലും സ്വസ്തിക ചിഹ്നം നമ്മുക്ക്കാണ്ണാന്‍ സാധിക്കും.
സ്വസ്തിക സൂര്യന്റെ പ്രതീകമായി Phoenicians ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു , മാത്രമല്ല അവരുടെ പുരോഹിതര്‍ അതിനെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതീകമായി കണക്കാക്കുന്നു.
അങ്ങനെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളില്‍ ,വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളില്‍, വിവിധ മത വിഭാഗങ്ങളില്‍ പെട്ടവര്‍ ഒരേ രീതിയില്‍ ഉള്ള സ്വസ്തിക ചിഹ്നം നിത്യതയുടെയും നമയുടെയും അര്‍ഥം വരുന്ന രീതിയില്‍ പതിനായിരകണക്കിനു വർഷങ്ങളായി പവിത്രമായ കരുതി ജീവിച്ചു പോകുന്നു. നിത്യതയുടെ പ്രതീകമായി കരുതന്ന ഈ സ്വസ്തിക ചിഹ്നം വിദ്വേഷത്തിന്റെ ഒരു പ്രതീകമായി മാറിയിരിക്കുന്നു, `എന്നത് തികച്ചും ദൗർഭാഗ്യകരമാണ്.
എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹിറ്റ്ലർ ഈ ചിഹ്നത്തിനു എത്രതൊള്ളം പ്രാധാന്യം നല്‍കി ?
എന്തുകൊണ്ടാണ് നാസികള്‍ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിചത് ?
ചില ചരിത്രപരമായ കാര്യങ്ങള്‍ നമ്മുക്ക് പരിശോധിക്കാം. 19-ആം നൂറ്റാണ്ടിലെ ആരഭം ആയപോഴെക്കും ജർമനിയുടെ ചുറ്റുമുള്ള മറ്റു യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങള്‍ എല്ലാം തന്നെ തങ്ങളുടെ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കുകയും വലിയ വന്‍ ശക്തികള്‍ ആവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല്‍ ജര്‍മനി ഇതിനെല്ലാം അപവാദമായി നിലനിക്കുക ആയിരുന്നു ; 1871 വരെ ഒരു ഏകീകൃത രാജ്യം ആയിരുന്നില്ല ജര്‍മനി . മംഗോളിയന്‍ മാരുടെ ആക്രമണം മൂലം തങ്ങളുടെ സഹോദരന്‍മാരായ ആര്യന്മാരുമായി ബന്ധം നഷ്ടപെട്ടു ഒറ്റപെട്ടുകഴിയുകയായിരുന്നു ജര്‍മനികാര്‍.
മുകളില്‍ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ സ്വസ്തികയുടെ , സംസ്കൃതത്തിലെ അര്‍ഥമായ ” മാന്യന്‍, കുലീനന്‍’’ എന്നത് ആര്യൻമാരായ ജര്‍മന്‍കാര്‍ തങ്ങളെ തന്നെ പ്രദിധാനം ചെയുന്ന ഒരു പ്രതീകം ആയി കരുതി. ആര്യന്മാർ ഇറാനിലും വടക്കേ ഇന്ത്യയിലും താമസം ആക്കിയ ആളുകളുടെ ഒരു കൂട്ടം ആയിരുന്നു. തങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള സംസ്കാരങ്ങളെക്കാള്‍ മികച്ചതും ശുദ്ധവും ആയ വംശാവലി ആണ് തങ്ങളുടെ എന്ന്‍ അവര്‍ വിശ്വസിചിരുന്നു .
പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പകുതി അയപോഴെക്കും ജർമൻ ദേശീയവാദികൾ ഒരു വലിയ ജർമ്മൻ/ ആര്യന്‍ സാമ്രാജ്യം സ്വപനം കണ്ടുകൊണ്ട് അതി പുരാതന ഇന്ത്യൻ / ആര്യൻ ഉത്ഭവത്തില്‍ ഉള്ള , സ്വസ്തിക തങ്ങളുടെ ദേശിയതയുടെ പ്രതിരൂപമായി പ്രതിനിധാനം ചെയ്യാന്‍ തുടങ്ങി .ആ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനം ആയപോഴെക്കും സ്വസ്തിക ജര്‍മ്മന്‍ ദേശിയതയുടെ അടയാളം ആയി മാറിയിരുന്നു . ജര്‍മ്മന്‍ ആനുകാലിക മാസികകളിലും മറ്റും സ്വസ്തിക ഔധ്യോഗികമായി ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങി .ജര്‍മന്‍ ദേശിയ ജിംനാസ്റ്റിക്സ് ലീഗിന്റെ ഔധ്യോഗിക മുദ്രയായി സ്വസ്തിക മാറി.
ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ , സ്വസ്തിക ജർമ്മൻ ദേശീയതയുടെ ഒരു പൊതു വികാരം ആയിരുന്നു .പല ആര്യന്‍ ദേശിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ മുദ്രയായി സ്വസ്തിക മാറി കഴിഞ്ഞിരുന്നു .ജർമൻ യുവാക്കളുടെ പ്രസ്ഥാനമായാ Wandervogel , Joerg Lanz von, Liebenfels , anti-Semitic ആനുകാലിക മാസികയായ Ostara നും; വിവിധ Freikorps യൂണിറ്റുകളും, പിന്നെ തുലെ സൊസൈറ്റികളും , സ്വസ്തിക ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങി.
1920 ഓഗേസ്റ്റ് എഴാം തിയതി തുടങ്ങിയ Salzburg പാര്‍ട്ടി കോണ്‍ഗ്രെസില്‍ വച്ചു നാസിപാര്‍ട്ടിയുടെ പതാക അനാവരണം ചെയ്ത വേളയില്‍ ഹിറ്റ്‌ലര്‍ സ്വസ്തിക, പതാകയില്‍ ഉള്‍പെടുതിയതിനെ കുറിച്ചുപറഞ്ഞത് “ഇത് ആര്യൻമാരുടെ ദൗത്യതെയും പോരാട്ടത്തെയും വിജയത്തെയും ലക്ഷ്യബോധത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു’’ എന്നാണ്ണ്‍.
ഐക്കണോഗ്രാഫികളുടെ അഭിപ്രായത്തില്‍ സ്വസ്തികക്ക് നന്മയെയും ,തിന്മയെയും പ്രദിദാനം ചെയവുന്ന രണ്ടു അര്‍ഥം ആണ് ഉള്ളത്. വലം കൈയ്യൻ സ്വസ്തികയും ഇടംകൈയ്യൻ സ്വസ്തികയും ഉണ്ട് , രണ്ടും എതിർ ദിശകളിൽ ആണ് കറങ്ങുന്നത്. ഒന്ന്‍ ഘടികാരദിശയിലും അടുത്തത് എതിര്‍ഘടികാരദിശയിലും ആണ് തിരിയുനത് . വലം കൈയ്യൻ മുദ്രയെ സ്വസ്തികയെന്നും (“swastika”) ഇടംകൈയ്യൻ മുദ്രയെ ‘’swavastika’ എന്നും വിളിക്കുന്നു.’ ഘടികാരദിശയിൽ കറങ്ങുന്ന മുദ്ര സ്വാഭാവിക പരിണാമത്തെയും , വളര്‍ച്ചയും, ജീവനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു , കൂടാതെ എതിർഘടികാരദിശയിൽ ഉള്ളതിനെ അധഃപതനത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും അടയാളം ആയി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അറിയാതയോ അണ്ണോ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അണ്ണോ എന്ന്‍ അറിയില്ല ഹിറ്റ്‌ലര്‍റുടെ നാസികളുടെ പതാകയില്‍ പതിച്ചിരിക്കുന്നത് അധഃപതനത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും അടയാളം ആയ എതിർഘടികാരദിശയിൽ ഉള്ള സ്വസ്തികയായിരുന്നു (ഇടംകൈയ്യൻ) (swavastika) ഉണ്ടായിരുന്നത് .

റോമിലെ ക്രൈസ്തവ ഭൂഗര്‍ഭകല്ലറയുടെ ചുവരുകളിൽ സ്വസ്തിക ചിഹ്നത്തിന്
അടുത്തായി ‘ZOTIKA ZOTIKA ‘ എന്നു അടയാളപ്പെടുത്തിയത് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പുരാതന ഗ്രീസിലെ പൈത്തഗോറസ്‌ സ്വസ്‌തികയെ ‘ടെട്രാക്ടിസ്’ എന്ന നാമത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഭൂമിയെയും സ്വർഗത്തിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആണ് ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള ചിഹ്നം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്.
കണ്ടെത്തിയതിൽ വെച്ചു ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ സ്വസ്തിക ചിഹ്നം, 12000 വർഷങ്ങൾ പഴക്കമേറിയ ഒരു ആനക്കൊമ്പിൽ തീർത്ത പ്രതിമയിൽ ആണ്. ഇത് കണ്ടെത്തിയത് ഉക്രൈനിലെ mezin എന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നാണ്.
സ്വസ്‌തിക എന്ന വാക്കിനു സംസ്കൃതത്തിൽ “നല്ലതു വരട്ടെ” എന്നാണ് അർത്ഥം. പല രാജ്യങ്ങളിലും പല പേരിലാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. ചൈനയിൽ ‘വാൻ’ എന്നും, ജപ്പാനിൽ ‘മാഞ്ചി’ എന്നും, ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ‘ഫിൽഫോട്ട്’, ജർമനിയിൽ ‘ഹാക്കൻക്രൂസ്‌ ‘ എന്നും, ഗ്രീസിൽ ‘ടെട്രാസ്‌കീലിയോൺ’ എന്നും ആണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.
സംസ്കൃത പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ സ്വസ്‌തിക രണ്ടു തരത്തിൽ ഉണ്ട്. പോസിറ്റീവ് ഊർജവും , നെഗറ്റീവ് ഊർജവും.
കാലാ കാലങ്ങളായി പല രാജ്യങ്ങൾ, പല സമൂഹങ്ങൾ, അതു പോലെ തന്നെ പല സംസ്കാരങ്ങൾ നന്മയെയും, അനശ്വരതയെയും സൂചിപ്പിക്കാനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു ചിഹ്നം വെറുപ്പിന്റെ പര്യായം ആയി മാറിയത് തികച്ചും ദൗർഭാഗ്യകരം അന്ന്.

വാസ്തു ശാസ്ത്രത്തില്‍ സ്വസ്തിക അടയാളത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. സ്വസ്തിക എന്ന വാക്കിന്‍റെ അര്‍ത്ഥം തന്നെ ‘നല്ല ജീവിതത്തിനോട് ചേര്‍ന്നുള്ള ചെറിയ കാര്യങ്ങള്‍’ എന്നാണ് വാസ്തുശാസ്ത്രം വിശദീകരിക്കുന്നത്.

സ്വസ്തിക ചിഹ്നം യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഏഴ് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയെ ആണ് സ്വസ്തിക ചിഹ്നം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. ചിഹ്നത്തിന്‍റെ കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറുമുള്ള കാലുകള്‍ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഉദയസ്തമനങ്ങളെയും മറ്റ് രണ്ട് കാലുകള്‍ തെക്ക് വടക്ക് ദിശകളെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ചുരുക്കത്തില്‍ പറഞ്ഞാല്‍ സപ്ത നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഊര്‍ജ്ജത്തിന്‍റെ പ്രതീകമാണ് സ്വസ്തിക ചിഹ്നം.

ഊര്‍ജ്ജ്വസ്വലത, പ്രേരണ, ഉന്നതി, സൌന്ദര്യം എന്നിവയുടെയെല്ലാം സംയോജനമായതിനാല്‍ സ്വസ്തിക മനുഷ്യ ജീവനെയും ലോകത്തെ തന്നെയും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാണ് വാസ്തു ശാസ്ത്രം പറയുന്നത്. വാസ്തു ശാസ്ത്രപരമായി, താമസ സ്ഥലത്തോ ഓഫീസിലോ സ്വസ്തിക അടയാളം പതിക്കുന്നതിലൂടെ നല്ല ഊര്‍ജ്ജത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്.

വീടിന്‍റെ പ്രധാന വാതിലിനു മുകളില്‍ സ്വസ്തിക ചിഹ്നം പതിക്കുന്നത് ആരോഗ്യകരമായ ഊര്‍ജ്ജത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇത്തരത്തില്‍ പ്രധാന വാതിലിനു മുകളില്‍ വെളിയിലായി സ്വസ്തിക പതിക്കുന്നതിനൊപ്പം അകത്തും ഇതേ സ്ഥലത്ത് ആദ്യത്തേതിനോട് പുറം തിരിഞ്ഞരീതിയില്‍ സ്വസ്തിക പതിക്കണമെന്ന് വാസ്തു ശാസ്ത്രകാരന്‍‌മാര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു

Malayalam Article

“നീയൊരു വേശ്യയാണ്, വേശ്യ മാത്രം…നാസിർ ഹുസൈന്റെ പോസ്റ്റ് വൈറലാകുന്നു

Published

on

By

“നീയൊരു വേശ്യയാണ്, വേശ്യ മാത്രം…ഞാൻ ഒരിക്കലും നിന്നെക്കുറിച്ചു ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചില്ല… നിന്നെ ഒരിക്കലും ഇനിയെൻറെ കൺമുമ്പിൽ കണ്ടുപോകരുത്… ” അവൾ അന്നുവരെ കാണാത്ത ഭാവമായിരുന്നു അവൻറെ മുഖത്ത്… ഒരു മിനിറ്റ് മുൻപ് വരെ നീയെൻറെ എല്ലാമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ തന്നെയായോ ഇതെന്ന് അവൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. ‘അയ്യോ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയല്ലേ, ഞാൻ പറയട്ടെ…” മുറിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന അയാളുടെ കൈകളിൽ പിടിച്ച് അപേക്ഷിക്കാൻ അവളൊരു ശ്രമം നടത്തി. പക്ഷെ അവളുടെ കൈ തട്ടിമാറ്റിക്കൊണ്ട് അയാൾ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റുപോലെ മുറിയിൽ നിന്നിറങ്ങി പോയി… അവൾക്ക് തല കറങ്ങുന്ന പോലെ തോന്നി. അടുത്തുള്ള ജനാലയുടെ പിടിയിൽ പിടിച്ച് അവൾ കുറച്ചു നേരം നിന്നു. നഗരത്തിലെ പ്രശസ്തമായ ഒരു ഹോട്ടലിലെ കായലിനോട് അഭിമുഖമായി നിൽക്കുന്ന മുറിയിൽ ആയിരുന്നു അവൾ. കുളിച്ച് ഈറൻ മാറാതെ ഒരു വെളുത്ത ടവൽ മാത്രമാണ് അവൾ ദേഹത്ത് ചുറ്റിയിരുന്നത്.

ഈ സംഗമം പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ തന്നെയാണ് അവളോട് പറഞ്ഞത് കായലിനരികെ ഒരു മുറി എടുക്കണമെന്ന്. “ഈ കായൽ കണ്ടു കൊണ്ട്, അതിലെ കാറ്റേറ്റുകൊണ്ട് നിനക്ക് എൻറെ പ്രേമം തരണം.. ” രണ്ടു മണിക്കൂർ മുൻപ് മാത്രമാണ് അവർ ഈ ഹോട്ടലിൽ മുറിയെടുത്തത്. രാത്രി മുഴുവൻ ഇവിടെ തങ്ങാനായിരുന്നു അവരുടെ പ്ലാൻ. രണ്ടു മണിക്കൂറിൽ തന്നെ അവർ രണ്ടു തവണ ബന്ധപെട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. വർഷങ്ങളായി സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ താൻ അടക്കിപ്പിടിച്ചു വച്ച എല്ലാ കെട്ടുപാടുകളും അവൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മണിക്കൂറിൽ പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞിരുന്നു. “നിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയത് എൻറെ ഭാഗ്യമാണ്… എൻറെ ഭാര്യ എന്തൊരു ബോറാണെന്നു അറിയാമോ? കിടക്കയിൽ ഒരു പെണ്ണ് എന്തൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്ന് അവൾക്ക് ഒരു രൂപവുമില്ല, നീ എന്നെ എങ്ങിനെയൊക്കെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു? ” രണ്ടു വർഷം മുൻപായിരുന്നു അവൻ അവളോട് അടുക്കാൻ ശ്രമം തുടങ്ങിയത്. അവളുടെ കൂടെ ഒരേ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുക ആയിരുന്നു അവൻ. ഒരു വിവാഹമോചനം കഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവൾ ആണെന്ന് അവൾ ഓഫീസിൽ ആരോടും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. പക്ഷെ വീടിനടുത്തു താമസിക്കുന്ന ഒരു പൊതു സുഹൃത്തിൽ നിന്നാണ് അവൻ ആ കാര്യം അറിഞ്ഞത്. അതിനു ശേഷമാണു അവൻ അവളോട് അടുത്ത് ഇടപഴകാൻ തുടങ്ങിയതും, പതുക്കെ പതുക്കെ ഭാര്യയെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയാൻ തുടങ്ങിയതും മറ്റും.

ഒരു ഓഫീസിൽ പാർട്ടിയിൽ വച്ച് രണ്ടു കുട്ടികളുടെ പിറകെ ഓടിനടക്കുന്ന, മേക്കപ്പ് ചെയ്യാതെ അലങ്കോലമായി ഒരു സാരിയും ചുറ്റി വന്ന അവൻറെ ഭാര്യയെ കണ്ടപ്പോൾ അവൾക്ക് അവൻ പറഞ്ഞതിൽ കുറച്ചൊക്കെ കാര്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നാതിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭാര്യയും രണ്ടു കുട്ടികളും ഉള്ള ഒരാളോട് കിടക്ക പങ്കിടുന്നത് അവൾക്ക് ഓർക്കാൻ പോലും കഴിഞ്ഞില്ല. “രണ്ടു കുട്ടികൾ ഉണ്ടായതിൽ പിന്നെ എൻറെ ഭാര്യയുടെ ലോകം അവർ മാത്രമാണ്, വേറെ ഒന്നിലും ഒരു താല്പര്യവും ഇല്ല, എപ്പോൾ അടുത്ത് ചെന്നാലും തലവേദന എന്ന് പറഞ്ഞു ഒഴിയും. എനിക്ക് ജീവിതം തന്നെ മതിയായി. പിന്നെ ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണ്, നമ്മളെ പോലെ ചില മധ്യ വർഗ കുടുംബങ്ങളിൽ പെട്ടവർ മാത്രമാണ് സദാചാരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ജീവിതം കളയുന്നത്” രണ്ടു വർഷത്തോളം അവൻ സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ അവളെ നിർബന്ധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങിനെ ഒരിക്കലാണ് അവൾ അതിനു സമ്മതിച്ചത്. “ഒരിക്കൽ , ഒരിക്കൽ മാത്രം ഞാൻ വരാം, പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞു ഇതൊരു ശീലം ആക്കരുത്. പിന്നെ ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞാൽ എനിക്കും നിനക്കും പ്രശ്‌നമാണ്, അതുകൊണ്ട് ആരും അറിയാതെ വേണം ചെയ്യാൻ” അങ്ങിനെയാണ് നഗരത്തിലെ ഒരു പഞ്ച നക്ഷത്ര ഹോട്ടലിൽ അവർ ഒത്തുകൂടിയത്. രണ്ടു മണിക്കൂറിൽ അവൾ അന്നുവരെ അനുഭവിക്കാത്ത സുഖം അനുഭവിച്ചു. അവർ ഒരുമിച്ചു കുളിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് അവൻ അവളെ കസേരയിൽ ഇരുത്തി മുടി കെട്ടികൊടുത്തു, മുടിയിൽ മുല്ലപ്പൂ ചൂടിച്ചു. എന്നിട്ട് തോളിൽ മൃദുവായി മസ്സാജ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു. “എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. എനിക്കൊരാളെ ഇഷ്ടമാണ്…കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി …” “എന്ത്? നീ ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്തതല്ലേ…”

“അതെ, അത് ഞാൻ മറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇത് വേറൊരാളാണ്…” “നീ തമാശ പറയാതെ…” “അല്ല സീരിയസ് ആണ്, എൻറെ മുൻ ഭർത്താവിന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ്. അമ്മ പറഞ്ഞിട്ട് സ്ത്രീധനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ച ഒരാളായിരുന്നു എന്റെ ഭർത്താവ്. പ്രണയം ഇല്ലാത്ത ഒരു കല്യാണം സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത കൊണ്ടാണ് അത് ഡൈവോഴ്സിൽ കലാശിച്ചത്. അങ്ങിനെയാണ് ഞാൻ വിവേകിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. അവൻ പക്ഷെ എന്നേക്കാൾ വളരെ ഇളയതാണ്. എന്നെ വിവാഹം കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ അവൻ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, പക്ഷെ അവന്റെ അമ്മ സമ്മതിച്ചില്ല. അങ്ങിനെയാണ് ആ ബന്ധം അവസാനിച്ചത്, പക്ഷെ അവനോട് എനിക്ക് ഇന്നും കടുത്ത പ്രണയമാണ്. അവൻ വേറെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു കുടുംബമായി താമസിക്കുന്നു, വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് ഒരിക്കലും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ മനസ്സിൽ അവൻ എൻറെ മനസ്സിൽ കയറി വന്നു. ഒരിക്കൽ ഞാൻ വിവേക് എന്ന് വിളിച്ചത് നീ ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നതാണ്…” അത് കേട്ടതോടെ അവൻറെ ഭാവം മാറി, രണ്ടു തോളിലും പിടിച്ചു കൊണ്ട് , അവൻറെ മുഖം എന്റെ മുഖത്തോട് അടുപ്പിച്ചു കൊണ്ട് അവൻ അലറി “നീയൊരു വേശ്യയാണ്, വേശ്യ മാത്രം…ഞാൻ ഒരിക്കലും നിന്നെക്കുറിച്ചു ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചില്ല… നിന്നെ ഒരിക്കലും ഇനിയെന്റെ കണ്മുൻപിൽ കണ്ടുപോകരുത്… ” മുറിയിൽ നിന്നിറങ്ങി പോകുന്ന വഴിക്ക് പല്ലിറുമ്മി കൊണ്ട് അവൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു “എൻറെ ഭാര്യ എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ്, നിന്നോട് അധികം അടുക്കേണ്ടെന്ന്, അവൾ പറഞ്ഞതായിരുന്നു ശരി. അടക്കവും ഒതുക്കവും ഉള്ള പെണ്ണുങ്ങളെ അവൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസിലാവും…” ആദ്യത്തെ അമ്പരപ്പും തലകറക്കവും മാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുളിമുറിയിൽ കയറി അവൻ തൊട്ട ദേഹത്തെ അറപ്പു മാറുന്നത് വരെ അവൾ വിസ്തരിച്ചൊന്നു കുളിച്ചു…

കടപ്പാട് : നാസിർ ഹുസൈൻ 

Continue Reading

Malayalam Article

അച്ഛനെ ആൾകൂട്ടത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന മകൻ. ഹൃദയ സ്പർശിയായ ഒരു വീഡിയോ.

Published

on

By

അച്ഛനെ ആൾകൂട്ടത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന മകൻ. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അച്ഛനെയും അമ്മയെയും ഉപേക്ഷിക്കാൻ മടിയില്ലാത്ത മക്കളാണ് ഉള്ളത്. കുറച്ച് പേർ വൃദ്ധസദനത്തിൽ കൊണ്ടാക്കുന്നു, കുറച്ചുപേർ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. മറ്റുചിലരാകട്ടെ വീടുകളിൽ പട്ടിയെപ്പോലെ നോക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഉള്ള ഈ കാലത്ത് മനോഹരമായ ഒരു സന്ദേശവുമായാണ് റെഡ് ലേബൽ ടീ യുടെ പരസ്യമെത്തുന്നത്. സംഗതി പരസ്യമാണെങ്ക്ൽ പോലും വളരെ ഹൃദയസ്പർശിയായാണ് ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് പോലുള്ള ഇമോഷണൽ പരസ്യങ്ങൾ വളരെ വിരളമായ ഈ സമയത്ത് അതിമനോഹരമായ ഒരു പ്രമേയവുമായാണ് ഇവർ വന്നിരിക്കുന്നത്. 

അച്ഛനെ ഉപേഷിക്കാനായി ധാരാളം ആളുകൾ ഉള്ള ഒരു ഉത്സവ സ്ഥലത്തേക്ക് അച്ഛനുമായി എത്തുന്ന മകൻ തിരക്ക് കൂടിയ സ്ഥലതെത്തിയപ്പോൾ അച്ഛന്റെ കൈ വിട്ട് ദൂരേക്കെ മറഞ്ഞു. അച്ഛൻ ഇടറിയ സ്വരത്തിൽ മകനെ വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മകൻ അത് കേൾക്കാത്ത ഭാവത്തിൽ നടന്നകന്നു. ഒടുവിൽ അച്ഛനെ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന ആശ്വാസത്തിൽ മകൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ അടുത്തായി ഒരു അച്ഛന്റെയും മകന്റെയും സ്നേഹപ്രകടനം കാണാൻ ഇടയായി. തന്റെ പ്രവർത്തിയിൽ കുറ്റബോധം തോന്നിയ മകൻ താൻ ഉപേക്ഷിച്ച അച്ഛനെ അന്വേഷിക്കുന്നതും കണ്ടെത്തുന്നതും ഇരുവരും ചേർന്ന് ചായ കുടിക്കുന്നതുമാണ് പ്രേമേയമെങ്കിലും വല്ലാത്ത ഒരുതരം ആത്മ ബന്ധം ആ പരസ്യം കാണുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും അതിനോട് തോന്നിപോകും.

source: Vanilla Films

Continue Reading

Malayalam Article

ഒരുപാട് സ്വപ്‌നങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല എനിക്ക്. പട്ടിണി മാറ്റാൻ ഒരു ജോലി മാത്രം മതി. പക്ഷെ…

Published

on

By

ഇതാണ് പ്രീതി. തൃശ്ശൂര്‍ ചേലക്കര സ്വദേശി. ജന്മനാ ലഭിച്ച തന്റെ രൂപത്തോടു പോരാടുകയാണ് മുപ്പതു കാരിയായ ഈ പെൺകുട്ടി. ഏതൊരു പെൺകുട്ടിയുടെയും മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളും സ്വപനങ്ങളുമെല്ലാം പ്രീതിക്കുമുണ്ട്. എന്നാൽ തന്റെ വിരൂപം കാരണം എല്ലാവരിൽ നിന്നും ഒറ്റപ്പെട്ട ജീവിക്കാനാണ് എന്റെ വിധി എന്നാണ് അവൾ പറയുന്നത്. ഇന്ന് അവൾക്ക് വേണ്ടത് പട്ടിണി മാറ്റുന്നതിനായുള്ള ഒരു ജോലി ആണ്. പക്ഷെ അവൾക്കു അവളുടെ രൂപം തന്നെയാണ് വില്ലനായി മാറിയിരിക്കുന്നത്. ജനിച്ച നാളുമുതൽ നിരവധി ചികിത്സകൾ നടത്തിയെങ്കിലും പറയത്തക്ക ഫലമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല.

അമ്മയും സഹോദരനും അടങ്ങുന്നതാണ് പ്രീതിയുടെ ജീവിതം. അവളുടെ രോഗം കാരണം ആളുകളുടെ മുന്നിൽ പോകാൻ പോലും അവൾക്ക് മടിയാണ്. പലതവണ ജോലികൾക്ക് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അവിടെയും വില്ലൻ അവളുടെ രോഗമായിരുന്നു. അവളെ കാണുന്നത് പേടിയായിരുന്നു പലർക്കും.  സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന പ്രീതിയുടെ കുടുംബത്തിന് പറയത്തക്ക വരുമാനം ഒന്നും ഇല്ല. സുശാന്ത് നിലമ്പൂർ എന്ന സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ തന്റെ ഫേസ്ബുക് പേജ് വഴിയാണ് പ്രീതിയുടെ അവസ്ഥ ആളുകളുമായി പങ്കുവെച്ചത്.

സുശാന്തിന്റെ കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ.

സോഷ്യൽ മീഡിയ അതൊരു ഭാഗ്യ നിർഭാഗ്യ ങ്ങളുടെ വേദിയാണ്.
ഭാഗ്യം കൂടെയുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.

സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ജീവനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച പോകുന്ന നിമിഷങ്ങൾ .. 30 വയസ്സുകാരിയുടെ മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും … എല്ലാം സ്വപ്നം കാണാനും അതെല്ലാം സാധിക്കാനും കഴിയുന്നവർ ചെറുതായി ഒന്ന് കനിഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെടുന്ന എത്ര ജീവിതങ്ങളാണ് ചുറ്റിനും ….

പ്രീതി ,30 വയസ്സുള്ള തൃശ്ശൂർകാരി.. ദശലക്ഷത്തിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഈ രോഗാവസ്ഥ ഉണ്ടാകുള്ളൂ !ജീവനോടെ തൊലിയുരിഞ്ഞു പോകുന്ന വേദന സങ്കൽപ്പിക്കാൻ പോലും വയ്യ😭 ചൂട് കൂടുമ്പോൾ ശരീരം വിണ്ടു കീറും, അതിനാൽ കൂടുതൽ സമയവും ബാത്‌റൂമിൽ കേറി ശരീരത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് തണുപ്പിക്കും…

പ്രീതയ്ക്ക് കൂലിവേല എടുക്കുന്ന അമ്മയും ഒരനിയനും പണിതീരാത്ത ഒരു ചെറിയ വീടുമാണ് സ്വന്തമായുള്ളത്.

വര്ഷങ്ങളായി പ്രീതിക്ക് ചികിത്സ നടക്കുന്നുണ്ട്. ചികിത്സ ചിലവിനായി നാട്ടുകാർ പ്രീതയെ ആവുന്നത് പോലെ സഹായിക്കുന്നു. എന്നാൽ തുടർന്നുള്ള ചികിത്സക്ക് ഒരുപാട് പണം വേണം.അത്രയും വല്യ തുക ആ അമ്മയോ നാട്ടുകാരോ വിചാരിച്ചാൽ കൂടില്ല.

കൂടെ ഉണ്ടാകണം നമ്മൾ.

https://www.facebook.com/SushanthNilambur7/videos/970767696646383/?t=3

Addrsse
Preethi.K.V, Karuvankunnath.H Pangarappilly P.O
Chelakkara, Thrissur Dist,
Kerala.
Account Detaisl
Preethi. Kv
A/C No: 38326191119
IFSC CODE: SBIN0012891.

Continue Reading

Writeups

Malayalam Article13 hours ago

“നീയൊരു വേശ്യയാണ്, വേശ്യ മാത്രം…നാസിർ ഹുസൈന്റെ പോസ്റ്റ് വൈറലാകുന്നു

“നീയൊരു വേശ്യയാണ്, വേശ്യ മാത്രം…ഞാൻ ഒരിക്കലും നിന്നെക്കുറിച്ചു ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചില്ല… നിന്നെ ഒരിക്കലും ഇനിയെൻറെ കൺമുമ്പിൽ കണ്ടുപോകരുത്… ” അവൾ അന്നുവരെ കാണാത്ത ഭാവമായിരുന്നു അവൻറെ മുഖത്ത്…...

Malayalam Article15 hours ago

അച്ഛനെ ആൾകൂട്ടത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന മകൻ. ഹൃദയ സ്പർശിയായ ഒരു വീഡിയോ.

അച്ഛനെ ആൾകൂട്ടത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന മകൻ. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അച്ഛനെയും അമ്മയെയും ഉപേക്ഷിക്കാൻ മടിയില്ലാത്ത മക്കളാണ് ഉള്ളത്. കുറച്ച് പേർ വൃദ്ധസദനത്തിൽ കൊണ്ടാക്കുന്നു, കുറച്ചുപേർ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. മറ്റുചിലരാകട്ടെ...

Malayalam Article16 hours ago

ഒരുപാട് സ്വപ്‌നങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല എനിക്ക്. പട്ടിണി മാറ്റാൻ ഒരു ജോലി മാത്രം മതി. പക്ഷെ…

ഇതാണ് പ്രീതി. തൃശ്ശൂര്‍ ചേലക്കര സ്വദേശി. ജന്മനാ ലഭിച്ച തന്റെ രൂപത്തോടു പോരാടുകയാണ് മുപ്പതു കാരിയായ ഈ പെൺകുട്ടി. ഏതൊരു പെൺകുട്ടിയുടെയും മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളും സ്വപനങ്ങളുമെല്ലാം പ്രീതിക്കുമുണ്ട്....

Malayalam Article16 hours ago

എങ്ങും തരംഗമായി പാറുക്കുട്ടി. പ്രേഷകരുടെ മനം കവർന്ന ഈ കൊച്ചുമിടുക്കി ആരാണെന്നറിയണ്ടേ?

ഉപ്പും മുളകും എന്ന പരിപാടിയിലൂടെ പ്രേക്ഷക മനസ് കീഴടക്കിയ കൊച്ചു സുന്ദരിയാണ് പാറുകുട്ടിയെന്നു വിളിക്കുന്ന അമേയ. വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ലക്ഷകണക്കിന് ആരാധകരാണ് പാറുകുട്ടിക്കുള്ളത്. സീരിയലിൽ...

Malayalam Article17 hours ago

ലൈവിൽ വന്ന ലാലേട്ടനോട് കുറച്ച് കഞ്ഞിയെടുക്കട്ടെയെന്നു മഞ്ജു വാര്യർ; ലാലേട്ടന്റെ മറുപടിക്ക് ഒന്നടങ്കം കൈയടിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം മോഹൻലാൽ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം തന്റെ ഫേസ്ബുക് പേജിൽ ലൈവ് വന്നിരുന്നു. ഇതിൽ നിരവധി താരങ്ങളാണ് മോഹൻലാലിൻറെ വിശേഷങ്ങൾ തിരക്കാൻ ലൈവിൽ എത്തിയത്. തമിഴ്...

Malayalam Article3 days ago

ബുള്ളറ്റിൽ എക്സ്ട്രാഎക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിങ്‌സുകൾ കുത്തികയറ്റുന്ന ബുള്ളറ്റ് ഭ്രാന്തന്മാർ ഒരു നിമിഷം ഈ പോസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചാൽ കൊള്ളാം..

പണ്ട് മുതലേ യുവതലമുറയുടെ ഹരമാണ് റോയൽ എൻഫീൽഡ്. നമ്മുടെ നിരക്കുകളിൽ എവിടെ നോക്കിയാലും ബുള്ളറ്റ് കാണാം. ഇരുചക്രം ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളാരും ബൈക്ക് എന്ന് വിളിക്കാറില്ല. നമ്മുടെ...

Malayalam Article3 days ago

എന്റെ അടിവയറിന്റെ നിഗൂഢമായ ഉള്ളറകളിൽ നീ സമ്മാനിച്ച പ്രണയം തുടിച്ച് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പ്രജീഷ് കോട്ടക്കലിന്റെ ഫേസ്ബുക് പോസ്റ്റ് വൈറലാകുന്നു.

സമൂഹത്തിൽ  നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുടെ നേർകാഴ്ചകളാണ് പ്രജീഷ് കോട്ടക്കൽ തന്നെ ഫേസ്ബുക് പേജിൽ കുറിക്കുന്നത്.  അതിൽ ഒന്നാണ് വിരൽ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പോസ്റ്റ്. ഒരുപാട് അർഥങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഈ...

Malayalam Article3 days ago

എന്താണിത്? കല്യാണമോ അതോ കോപ്രായങ്ങളോ?

കല്ല്യാണ ചെക്കനെ ശവപ്പെട്ടിയിൽ സുഹൃത്തുക്കൾ ആനയിച്ചുകൊണ്ടു വരുന്നതും നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധത്തിന് വഴങ്ങി ശവപ്പെട്ടി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നതും കേരളത്തിന് കാണേണ്ടിവന്നു. കല്ല്യാണ തമാശകൾ ശവപ്പെട്ടി വരെയെത്തി എന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ...

Malayalam Article5 days ago

കോപ്പി അടിച്ചെന്നുള്ള സംശയത്തെ തുടർന്ന് വസ്ത്രമഴിച്ചുള്ള പരിശോധന. വിദ്യാർത്ഥി ആത്‍മഹത്യ ചെയ്തു

കോപ്പി അടിച്ചെന്നുള്ള സംശയത്തെ തുടർന്ന് വസ്ത്രമഴിച്ചുള്ള പരിശോധനയിൽ മനം നൊന്ത് ആദിവാസി വിദ്യാർത്ഥി ആത്‍മഹത്യ ചെയ്തു. ഛത്തി​സ്ഗ​ഡി​ലെ ജ​ഷ്പു​ര്‍ ജില്ലയിലാണ് സംഭവം നടന്നത്.  പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനി ആയിരുന്ന പെൺകുട്ടി...

Malayalam Article5 days ago

അച്ഛനും ആദ്യ ഭാര്യയും ചേർന്നു ഭീക്ഷണിപ്പെടുത്തി അമ്മയെക്കൊണ്ട് മക്കളെ കൊല്ലിച്ചു. സംഭവത്തിനു പിന്നിലെ കാരണം കേട്ട് ഞെട്ടി പോലീസുകാർ

അച്ഛനും ആദ്യ ഭാര്യയും ചേർന്നു ഭീക്ഷണിപ്പെടുത്തി അമ്മയെക്കൊണ്ട് മക്കളെ കൊല്ലിച്ചു. സംഭവത്തിനു പിന്നിലെ കാരണം കേട്ട് ഞെട്ടി പോലീസുകാർ. കൊയ്‌റോയിൽ കഴിഞ്ഞ 2017 ൽ ആണ് കേസിനു...

Trending

Copyright © 2019 B4blaze Malayalam