ആദ്യ ഭർത്താവ് മനോജ് കെ ജയന്റെ മകളുണ്ട് ഒപ്പം പുതിയ ഭർത്താവിലെ മകനും ഉർവശി.

0
288

ആദ്യ ഭർത്താവ് മനോജ് കെ ജയന്റെ മകളുണ്ട് ഒപ്പം പുതിയ ഭർത്താവിലെ മകനും | Urvashi son and daughter
ആദ്യഭർത്താവിൽ ഒരുമകളും രണ്ടാമത്തെ ഭർത്താവിൽ ഒരു മകനുമാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോഴും സിനിമ രംഗത്തു സജീവമായ താരം ഒരു ടിവി പ്രോഗ്രാമിലാണ് കുടുംബത്തെ കുറിച്ചു പറഞ്ഞത്