സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേലും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത സഹായിക്കുക !

0
231

സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേലും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത സഹായിക്കുക !

കണ്ണു നിറയാതെ നിങ്ങൾക്കിത് കാണാൻ കഴിയില്ല
നമ്മുടെ വീട്ടിലും ഇല്ലേ ഇതു പോലൊരു പൊന്നു മോൾ
സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല അത്രക്കും ദയനീയമാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ശ്രിങ്ങപുരം ബിന്ധുവിന്റെ അവസ്ഥ കഴിയുന്നവരെല്ലാം സഹായിക്കണം
മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യൂ

NAME: BINDHU PRADEEP
A/C NO : 67305643406
IFSC-Code/SBIN0070169
STATE BANK OF TRAVANCORE
Br: KODUNGALLUR
Mob: 9539533170

01/08/2018കണ്ണു നിറയാതെ നിങ്ങൾക്കിത് കാണാൻ കഴിയില്ല ………..നമ്മുടെ വീട്ടിലും ഇല്ലേ ഇതു പോലൊരു പൊന്നു മോൾ ……….സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല അത്രക്കും ദയനീയമാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ശ്രിങ്ങപുരം ബിന്ധുവിന്റെ അവസ്ഥ കഴിയുന്നവരെല്ലാം സഹായിക്കണം മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യൂ……….NAME: BINDHU PRADEEPA/C NO : 67305643406IFSC-Code/SBIN0070169STATE BANK OF TRAVANCOREBr: KODUNGALLURMob: 9539533170

Posted by Firos Kunnamparambil Palakkad on Tuesday, July 31, 2018