വടിയും കടലാസും വച്ച് ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാലോ

0
62

പണം ഒരുപാട് ചെലവാക്കാതെ നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാക്കാം ഒരു ബോട്ട്. വെറും ടേപ്പും വടിയുമുപയോഗിച്ചു എങ്ങനെ ഒരു ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. എങ്ങാനാകും എന്നാണ് നിങളുടെ ആലോചനയെങ്കിൽ അതും മലയാളിക്ക് അസാധ്യമാണ് കൂടുതൽ ഒന്നും പറയുന്നില്ല വീഡിയോ കാണാം !