ജീവനുള്ള മനുഷ്യ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ പുഴു കഴറിയാൽ എന്താകും അവസ്ഥ !

0
694

ജീവനുള്ള മനുഷ്യ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ പുഴു കഴറിയാൽ എന്താകും അവസ്ഥ !

When Piotr Naskrecki travelled to Belize in 2014, he found himself riddled with tiny parasites that had taken up residence under the surface of his skin.
Called human botflies (Dermatobia hominis), these tiny parasites had made their way inside him via fresh mozzie bites.Botfly eggs are so small, they’re actually laid on top of a mosquito, and when the mosquito is surrounded by a person’s body heat as they feed, this causes the eggs to drop off and onto the flesh.
Once inside, the botfly larvae will grow fat inside the soft, protective layer of their new host.
When he realised what was going on, Naskrecki and did what anyone would do when faced with a parasitic insect baby he carefully extracted it using a suction venom extractor.

Only then could he see the many rows of spines the tiny larva had developed in order to grip onto his insides.
But faced with two more baby botflies living inside him, Naskrecki then did what any brave scientist would do and let them continue their life cycle while documenting the whole process in this incredible film.