സൂര്യപുത്രി

0
325

ഇനി വരും ജന്മം സൂര്യ പുത്രിയായ് ജനിക്കണം
കവചകുണ്ഡലങ്ങൾ നേടണം
ക്രൂരമായ് പതിക്കും കരങ്ങളെ
തീജ്വാലയാൽ എരിക്കണം.

‘ജ്വോതി’യായ് തന്നെ വിളങ്ങണം
നിന്‍റെ സൊദരിയെന്നു നീ കരുതും വരെ
എന്‍റെ ജ്യോതിസ്സാൽ ഞാൻ തിളങ്ങിടും

സൂര്യപുത്രിയായി ഞാന്‍ തീരണം
ഈ കളങ്കം എനിക്ക് മായ്ക്കുവാന്‍

-Shabana Nurudeen

Shabana Nurudeen
Shabana Nurudeen