എഴുത്ത് – ഒരു മരണക്കുരുക്ക്

0
409

എഴുത്ത് – ഒരു മരണക്കുരുക്ക്

അക്ഷരങ്ങൾ കുഴിച്ച കുഴിയിൽ വീണുപോയ മഷിപേന ഞാൻ…
പിടിച്ചു കേറ്റാൻ കണ്ടില്ല ഒരു കടലാസ് കഷ്ണത്തെപ്പോലും…

ചില രാത്രികളിൽ ഉറങ്ങാൻ പോലുമാവാതെ വിങ്ങിപ്പോയി ഞാൻ..
അക്ഷരങ്ങൾ കോർത്ത ചരടെന്നെ വലിച്ചുമുറുക്കി കളഞ്ഞു..

പിടയുകയാണെന്റെ ആത്മാവ്..
രക്ഷിക്കൂ ഈ മരണക്കുരുക്കിൽ നിന്നെന്നെ….

നിങ്ങൾ പറയുന്നതെഴുതാം ഞാൻ…
ഭ്രാന്തയാക്കരുതേ അക്ഷരങ്ങളേ നിങ്ങളെന്നെ…

ഉറങ്ങട്ടെ ഞാനീ രാത്രിയെങ്കിലും..

-അഭിരാമി .എൻ

Abhirami Ami
Abhirami Ami