താരങ്ങളുടെ ക്രിസ്ത്മസ് ആഹോഷത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ കാണാം!! - മലയാളം ന്യൂസ് പോർട്ടൽ
Film News

താരങ്ങളുടെ ക്രിസ്ത്മസ് ആഹോഷത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ കാണാം!!

താരങ്ങളുടെ ആഹോഷകൾ എന്നും എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും കാണാൻ ആഗ്രഹം ഉള്ള ഒന്നാണ്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകൾ ഒരുപോലെ ആഹോഷിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ക്രിതുമസ്. അതിൽ താരങ്ങളുടെആഹോഷങ്ങൾ  ഒന്ന് വേറെതന്നെയാണ്.പലതാരങ്ങളും ഇന്ത്യക്കു പുറത്താണ് ക്രിസ്തുമസ് ആഹോഷിച്ചത് ജയസൂര്യ, പൂർണിമ ഇന്ദ്രജിത് അങനെ നീളുന്നു. എന്നാൽ മറ്റു ചിലർ സിനിമ ചിത്രീകരത്തിന്റെ സെറ്റിൽതന്നെയാണ് ക്രിതുമസ്സ്‌ ആഹോഷിച്ചത്.

ചിത്രങ്ങൾ കാണാം 

 

 

https://www.instagram.com/p/B6hBzCfFITQ/

 

https://www.instagram.com/p/B6fCvGIhuTg/

https://www.instagram.com/p/B6f1eOhHeB1/

Trending

To Top
Don`t copy text!