കേരള പി‌എസ്‌സി എൽ‌ഡി‌സി അപേക്ഷാ പ്രക്രിയ ഇന്ന് അവസാനിക്കും; വിശദാംശങ്ങൾ ഇവിടെ പരിശോധിക്കുക

ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിനുള്ള അപേക്ഷാ നടപടിക്രമങ്ങൾ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ (ഡിസംബർ 18, 2019) അതിന്റെ official ദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഇന്ന്
അവസാനിപ്പിക്കും. അപേക്ഷാ ഫോമുകൾ ഇനിയും പൂരിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ official ദ്യോഗിക സന്ദർശനം നടത്താൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. കേരള പി‌എസ്‌സിയുടെ വെബ്‌സൈറ്റ് – keralapsc.gov.in – ഇത് ചെയ്യുന്നതിന്.
റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിൽ റവന്യൂ വകുപ്പിലെ ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് / വില്ലേജ് അസിസ്റ്റന്റിന്റെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് തസ്തിക ഉൾപ്പെടുമെന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

പേ സ്കെയിൽ

എൽഡിസി പോസ്റ്റിന്റെ ശമ്പള സ്കെയിൽ 19000 മുതൽ 43600 രൂപ വരെയാണ്.

മത്സര പരിശോധന

എസ്‌എസ്‌‌എൽ‌സി സ്റ്റാൻ‌ഡേർഡിന്റെ മത്സരപരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എൽ‌ഡി‌സി തസ്തികയിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.
ഓരോ ജില്ലയിലെയും വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സെലക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് നടക്കും (പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങളുടെ പേര് പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിക്കും). അപേക്ഷകർ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കേന്ദ്രത്തിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഹാജരാകണം. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ജില്ല തിരിച്ചുള്ളതിനാൽ, അപേക്ഷയുടെ പ്രസക്തമായ നിരയിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത ജില്ലയുടെ പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങളിൽ മാത്രമേ അപേക്ഷകർക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാൻ അനുവാദമുള്ളൂ.
ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പരീക്ഷാ തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30 ന് മുമ്പോ അതിനു മുമ്പോ പരീക്ഷാകേന്ദ്രത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടവരെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഹാജരാക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല.