ഷെയിൻ നിഗം ഒഴിവാക്കിയതിനെ പറ്റി Public Response - മലയാളം ന്യൂസ് പോർട്ടൽ
Film News

ഷെയിൻ നിഗം ഒഴിവാക്കിയതിനെ പറ്റി Public Response

സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ചർച്ചയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഷൈനും പ്രൊഡ്യൂസർ അസോസിയേഷനുമായുള്ള തർക്കങ്ങൾ നിസാരങ്ങളിൽ നിസാരമായി ഒരു മുടി കാരണം എന്നതെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാ നമ്മൾ കണ്ടതും കേട്ടതും ആ തര്ക്കം ഒത്തുതീർപ്പാക്കിയതിന് ഏതാനം ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷം ഷൈൻ വീണ്ടും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വീണ്ടും ലൈവ് വന്നപ്പോൾ വീണ്ടും വെയിൽ എന്ന ചിത്രത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ചയാകുകയും, പിന്നീട് പുറത്താക്കളും മറ്റും എന്നാൽ ഇതെല്ലാം ദിനം പടി കണ്ടൊടിരിക്കുന്ന മലയാളികളുടെ അഭിപ്രായം

https://www.facebook.com/B4blazeML/videos/2146020332373014/?__xts__%5B0%5D=68.ARAJ2vmopG4eAAHHLMAsP8uyVuXZS1Oropz8LC25rQJWEyRr0znUTvjCtwZhELOezldyY28n_YGzPlrO6IkCR0iktYeCzOQTIL3lh2_HB-fCmaHOngSaQFYM4r0L61UmfhX84Royj8qag8A7UOok9HnkHe8ZHZX33XXvtJX6oLoYQhOGi4BXyhslwOFntgVwn0MbGlfBuIMPuFYeUrmQFtQcuaIQnudtYEGj7WmeN73o-ewWo0mcowDTQua-NoFSwKcE0p1xrFqFPysUdajU2cAAbt3pJzxIw_HPHVJpTxlccYY-h3vLwU1jVbICSgJr3u8zA_tvfouOqkgH6Lrp1FMxJvfqGH2V5o2YWw&__tn__=-R

 

Trending

To Top
Don`t copy text!