പ്രിയ സഖി

”പ്രിയ സഖി “”പ്രിയ സഖി “

”പ്രിയ സഖി “

"ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻസ് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ജോലി കിട്ടി അബു ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്കും ഒറ്റ പ്രാർത്ഥനയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ... ഈ ജോലിയിൽ എങ്കിലും അവൻ…

6 years ago

പ്രിയ സഖി

വിടരും മൊഴികൾ പാടി ഞാനും അരികിൽ വന്നൊരു കഥയായി പുഴയായി പാടുവാൻ മിഴിയിൽ കാണുവാൻ അരികിൽ വരുമോ സഖീ ...എന്നുമെന്നും നിഴലായി ചേരുവാൻ കൈകൾ കോർത്തിടാൻ  …

6 years ago