മലയാളം ന്യൂസ് പോർട്ടൽ

Tag : kannur shanthigiri ashramam

News

മാനവികതയുടെ സ്‌നേഹം പ്രചരിപ്പിക്കണം, സ്വാമി ഗുരുരത്‌നം ജ്ഞാനതപസ്വി !

WebDesk4
മ്യൂല്യച്യുതി നേരിടുന്ന സമൂഹത്തെ പരിവര്‍ത്തനപ്പെടുത്താന്‍ മാനവിക തയിലൂന്നിയുള്ള സ്‌നേഹ സന്ദേശങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കണമെന്ന്  സ്വാമി ഗുരുരത്‌നം ജ്ഞാന തപസ്വി. വിശ്വാസമെന്നത് മനുഷ്യനെ പരിവര്‍ത്തന പ്പെടുത്താനുള്ളതാണ്. പടയൊട്ടങ്ങളുടേയും വിപ്ലവങ്ങളുടേയും നാടായ കണ്ണൂരില്‍ എല്ലാത്തിനുമൊപ്പം ശരിയായ വിശ്വാസംകൂടി ഇഴചേര്‍ന്നാല്‍...