പ്രിയ സഖി 

വിടരും മൊഴികൾ

പാടി ഞാനും

അരികിൽ വന്നൊരു കഥയായി

പുഴയായി പാടുവാൻ

മിഴിയിൽ കാണുവാൻ

അരികിൽ വരുമോ സഖീ …എന്നുമെന്നും

നിഴലായി ചേരുവാൻ

കൈകൾ കോർത്തിടാൻ

 

 അരികിൽ വരുമോ സഖീ …എന്നുമെന്നും

ഏകാകിയായി മീട്ടുമീ പാട്ടുകൾ

ഒരു സ്നേഹഗീതമായി നിന്നരുകിൽ

മഴയായി പെയ്യുവാൻ

പ്രണയം നുകരുവാൻ

ഇനിയീ ജന്മമെൻ അരികിൽ വരുമോ സഖീ …എന്നുമെന്നും….

എന്നുമെന്നും….

-Lydia Mercy Thomas

Previous articleഎന്തായാലും അടുത്ത തവണ ഇത് കാണുമ്പോൾ സംഗതി വെറും ലുക്കിന് വെച്ചേക്കുന്നതല്ല എന്നോർക്കുമല്ലോ…?
Next articleഒഴിവ് ഉള്ളപ്പോൾ വായിക്കാം, ഒഴിവ്ദിവസത്തെ കളി/An Off-Day Game