താൻ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചതിന് പ്രതിഫലം വാങ്ങാറില്ല, പൃഥ്വിരാജ് പറയുന്നു 

പൃഥ്വിരാജ് നായകനായ ആടുജീവിതം ഇപ്പോൾ മികച്ച പ്രേഷക പ്രതികരണങ്ങൾ നേടി മുന്നേറുകയാണ്, ഈ ഒരു വേളയിൽ നടൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയിൽ ശ്രെദ്ധ ആകുന്നത്, ഞാൻ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രതിഫലം വാങ്ങിക്കാറില്ല.…

പൃഥ്വിരാജ് നായകനായ ആടുജീവിതം ഇപ്പോൾ മികച്ച പ്രേഷക പ്രതികരണങ്ങൾ നേടി മുന്നേറുകയാണ്, ഈ ഒരു വേളയിൽ നടൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയിൽ ശ്രെദ്ധ ആകുന്നത്, ഞാൻ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രതിഫലം വാങ്ങിക്കാറില്ല. പകരം ലാഭത്തിൽ നിന്നുമുള്ള വിഹിതം ആണ് വാങ്ങിക്കാറുള്ളത്, തന്നെ പോലെ തന്നെയാണ് നടൻ അക്ഷയ്‌കുമാറും ,സിനിമയുടെ ബഡ്ജ റ്റിന്റെ ഭൂരിഭാ​ഗവും താരങ്ങളുടെ പ്രതിഫലത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഇൻഡസ്ട്രി അല്ല മലയാള സിനിമ മേഖല നടൻ പറയുന്നു

കാരണം ബഡ്ജ റ്റിന്റെ നല്ലൊരു ശതമാനവും നിർമാണത്തിനാണ് മാറ്റിവയ്ക്കുന്നത്.  മറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രികളിൽ 75കോടിയാണ് സിനിമയുടെ ബജറ്റ് എങ്കിൽ അതിൽ 55 കോടിയും പ്രതിഫലത്തിനായാണ് അവർ  ചെലവഴിക്കുന്നത്,സിനിമയിൽ പ്രതിഫലം വാങ്ങിക്കാത്തത്, ശമ്പളം വാങ്ങുന്നതിലൂടെ സിനിമയ്ക്ക് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുമെന്നതു കൊണ്ടാണ്.ബഡ്ജറ്റിൽ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ അത് സിനിമയ തന്നെ ബാധിക്കും

അതുകൊണ്ട് പ്രതിഫലം വാങ്ങില്ല. പകരം ലാഭത്തിൽ നിന്നുമുള്ള വിഹിതം ആണ് വാങ്ങിക്കാറുള്ളത്. സിനിമ തിയേറ്ററിൽ ഓടിയില്ലെങ്കിൽ ലാഭമൊന്നും കിട്ടുകയും ഇല്ല. ഒരു രൂപ പോലും കിട്ടാത്ത സാഹചര്യവും ഉണ്ടാകും. ലാഭം ഉണ്ടായാൽ പ്രതിഫലത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ കിട്ടാറുമുണ്ട്  നടൻ വ്യക്തമാക്കി.