സി‌സി‌ആർ‌എസ് - ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് (എൽ‌ഡി‌സി), അപ്പർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് (യു‌ഡി‌സി) ഒഴിവുകൾ. - മലയാളം ന്യൂസ് പോർട്ടൽ
Job

സി‌സി‌ആർ‌എസ് – ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് (എൽ‌ഡി‌സി), അപ്പർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് (യു‌ഡി‌സി) ഒഴിവുകൾ.

സെൻട്രൽ കൗൺസിൽ ഫോർ റിസർച്ച് ഇൻ ആയുർവേദ സയൻസ് (ച്ച്രസ്) 2019 തസ്തികയിലെ പുതിയ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു ആയുർവേദ സയൻസ് (റിസർച്ച് സെൻട്രൽ കൗൺസിൽ ച്ച്രസ്) അടുത്തിടെ പോസ്റ്റ് ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലാർക്ക് (ല്ദ്ച്) അപ്പർ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ഫോറം ക്ഷണിച്ചു ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് (യുഡിസി) റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2019. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതാ വിശദാംശങ്ങൾ, ആവശ്യമായ പ്രായപരിധി, തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രീതി, ഫീസ് വിശദാംശങ്ങൾ, എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു

സംഘടന :സെൻട്രൽ കൗൺസിൽ ഫോർ റിസർച്ച് ഇൻ ആയുർവേദ സയൻസസ്
തൊഴിൽ തരം : കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലികൾ
പോസ്റ്റിന്റെ പേര് : അപ്പർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് യുഡിസി, ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക്
ആകെ പോസ്റ്റ്: 66, ഒഴിവുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ :ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് -52, അപ്പർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് -14
സ്ഥാനം: ന്യൂ ഡെൽഹി

യോഗ്യതാ വിശദാംശങ്ങൾ: യു‌ഡി‌സി: അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും സ്ട്രീമിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം. എൽ‌ഡി‌സി: ടൈപ്പിംഗ് സ്പീഡുള്ള പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് (ഇന്റർമീഡിയറ്റ്) പരീക്ഷ പാസായവർ ഇംഗ്ലീഷ്: 35 WPM, ഹിന്ദി: 30 WPM., 19/12/2019 ലെ പ്രായപരിധി, കുറഞ്ഞ പ്രായം: 18 വയസ്സ്., പരമാവധി പ്രായം: 27 വയസ്സ്.

ശമ്പള പാക്കേജ്:Rs. 5200 – 20200 / -, തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രീതി:എഴുതിയ പരിശോധന,ടൈപ്പിംഗ് ടെസ്റ്റ് അഭിമുഖം
അപേക്ഷ ഫീസ്, ജനറൽ, ഒ.ബി.സി സ്ഥാനാർത്ഥികൾ: Rs. 100 / -,പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ്ഗ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ: Rs. 0 / -, പിഎച്ച് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ: Rs. 0 / –

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, ഡെബിറ്റ് കാർഡ്, നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് ഫീസ് മോഡ് വഴി പരീക്ഷാ ഫീസ് അടയ്ക്കുക.

ഓൺലൈൻ മോഡിനായി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ:

Www.ccras.nic.in എന്ന website ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുക
അപേക്ഷകർക്ക് ഓൺ‌ലൈൻ വഴി അപേക്ഷിക്കാം
വിദ്യാർഥികൾ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ് നിറവേറ്റാൻ ആവശ്യാനുസരണം യോഗ്യത ആവശ്യമെങ്കിൽ അപേക്ഷാ ഫീസ് അടയ്ക്കുക.അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് സമർപ്പിക്കുക ബട്ടണിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.ഭാവിയിലെ ഉപയോഗത്തിനായി ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രിന്റ് out ട്ട് എടുക്കുക
Link ഔദ്യോഗിക ലിങ്കുകൾ: VACANCY ANNOUNCEMENT , http://www.ccras.nic.in/  പ്രധാന തീയതികൾ :ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ആരംഭം: 20 നവംബർ 2019 രജിസ്ട്രേഷൻ അവസാന തീയതി: 19 ഡിസംബർ 2019,ഫീസ് പേയ്മെന്റ് അവസാന തീയതി: 19 ഡിസംബർ 2019

Join Our WhatsApp Group

Trending

To Top
Don`t copy text!